ကား သို့မဟုတ် မော်တော်ကားတွင် PCB အမျိုးအစားမည်မျှရှိသနည်း။